De Algemene Vergadering van CATAPA

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste beslissingsorgaan van een VZW. De AV bestaat uit alle leden van CATAPA. Alle leden hebben gelijk stemrecht in de AV. Nieuwe leden verkrijgen stemrecht eens hun lidmaatschap is goedgekeurd aan het begin van de eerstvolgende AV.

Samen beslissen de leden van de AV over wijzigingen van de statuten van de VZW, de benoeming en het aftreden van bestuurders, de goedkeuring van de rekeningen en de begroting, … Dit kan heel administratief klinken, maar het is een concrete manier om de organisatie beter te leren kennen en je stem te laten gelden over de richting die de vereniging uitgaat!

De AV komt minstens eenmaal per jaar samen, doorgaans in april of mei (virtueel in tijden van pandemie). Uitzonderlijk kan een bijzondere AV worden samengeroepen. Alle leden worden persoonlijk uitgenodiged op de AV, en ontvangen op voorhand de agenda en bijhorende documentatie zoals het jaarverslag en het budget.

CATAPA staat steeds open voor nieuwe leden!

 • Leden onderschrijven de visie en missie van CATAPA
 • Als lid van de AV betaal je een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van 20 €
 • Alle leden vormen samen de AV en worden uitgenodigd op de jaarlijkse en bijzondere AV’s
 • Alle leden hebben gelijk stemrecht in de AV

Via dit formulier kan je je lidmaatschap registreren. Het lidmaatschap van 20 € kan je overschrijven op BE49 9795 2861 7871 op naam van CATAPA vzw, met de mededeling “lidmaatschap AV [jaar]”.

De toetreding van nieuwe leden wordt goedgekeurd aan het begin van de eerstkomende AV.

Meer informatie over de rechten en plichten, en procedures die gepaard gaan met lidmaatschap van de AV kan je hier doornemen.

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste beslissingsorgaan van een VZW.

De AV bestaat uit alle leden van CATAPA. Alle leden hebben gelijk stemrecht in de AV. Leden onderschrijven de missie en visie van CATAPA en betalen een jaarlijks lidmaatschap van 20 euro.

Nieuwe leden worden voorgedragen door de Raad van Bestuur op de AV, die hun toetreding goedkeurt.

Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door een formeel schrijven (per e-mail) naar de voorzitter van het bestuur. Het ontslag zal een maand na dit schrijven ingaan.

Wanneer een lid van de AV in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW zoals geformuleerd in de missie en visie, kan het lidmaatschap beëindigd worden.

De AV beslist over:

 • de wijziging van de statuten
 • de benoeming en het aftreden van de bestuurders
 • de kwijting van de bestuurders
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen
 • de ontbinding van de vereniging
 • de uitsluiting van een lid
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk

De AV komt minstens eenmaal per jaar samen, doorgaans in april of mei (virtueel in tijden van pandemie). Uitzonderlijk kan een bijzondere AV worden samengeroepen.

Alle leden worden persoonlijk uigenodigd en ontvangen op voorhand de agenda en de bijhorende documentatie zoals het jaarverslag en het budget.

Minstens de helft van de leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn om op een geldige manier te kunnen beraadslagen. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Leden die niet aanwezig kunnen zijn op de AV, kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid via een ondertekende volmacht, op voorhand te bezorgen aan de voorzitter van CATAPA. Elk lid kan maximaal voor 2 leden gevolmachtigde zijn.

Indien je dat wenst, kan je de volledige statuten hier consulteren.

Indien je nog vragen hebt over de verantwoordelijkheden van de AV, over hoe lid te worden, of indien je om financiële reden niet kan bijdragen, contacteer ons dan vertrouwelijk via robin.roels[at]catapa.be

Tot binnenkort op onze volgende AV!